Vedtægter for Sjørring Boldklubs Støtteforening

 1. Foreningens navn er: Sjørring Boldklub´s Støtteforening.
 2. Foreningens formål er at Støtte SBK´s idrætsaktiviteter – fortrinsvis  ungdomsafdelingen – økonomisk såvel som interessemæssigt.
 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant, der vælges på generalforsamlingen.
  - I ulige år afgår 2 medlemmer, og i lige år 3 medlemmer.
  - Endvidere vælges 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
  - Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes en gang årligt i årets 1. kvartal.
  - Stemmeret har alle med gyldigt medlemskort.
  - Medlemskortet er personligt
  Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Regnskabet følger kalenderåret.
 4. Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede.
 5. Årlig generalforsamling af holdes med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomme forslag.
  5. Valg af bestyrelse + suppleant.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.
 6. Generalforsamlingen indvarsles i det lokale dagblad 8 dage før afholdes.
  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
 7. Foreningens midler skal fortrinsvis anvendes til støtte af arbejdet i SBK’s ungdomsafdeling.
 8. Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamlingen og da kun med 2/3 flertal.
  Foreningens midler vil i tilfælde af foreningens opløsning til falde SBK’s ungdomsfodbold.

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 14. april 1986 og den 21. februar 1994.